SEKRETARIATI PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL: 100 SERA FALAS PËR PRODHUESIT BUJQËSOR NGA MALËSIA

Sekretariati për bujqësi dhe zhvillim rural në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë kanë organizuar ndarjen e serave falas për prodhuesit bujqësorë, ku numri i serave që do të ndahen për prodhuesit bujqësorë nga Malësia do të jetë 100 sera dhe ata janë 100m2. Dokumentet të cilët nevojiten për ndarjen e këtyre serave janë kërkesa, të cilët prodhuesit bujqësorë munden ti marrin në zyren e Sekretariatit për bujqësi dhe zhvillim rural. Disa nga dokumentet e nevojshime janë: vërtetimi për vendbanim, deklarata për bashkësinë familjare, kopja e kartës së identitetit si dhe në zyren e punësimit duhet të lajmërohen ata që nuk janë të punësuar.

SHARE