Impressum

Emri i personit juridik/Naziv pravnog lica: Boin d.o.o / TV Boin

Adresa/AdresaTuzi Rruga: Dushiq, nr: 22, Tuzi 81206 / Tuzi Ulica: Dushiq, broj: 22, Tuzi 81206

NIT/PIB: 02323630

Gjuha në të cilën ofrohet shërbimi mediatik/Jezik u kome se pruža medijska usluga: Shqip/Albanski

Drejtoresha Ekzekutiv/Izvršna direktoricaSandra Bojaj (tvboin@hotmail.com)

Redaktori pergjegjes/ glavni i odgovorni urednik: Sandra Bojaj (tvboin@hotmail.com)

Struktura e pronësisë/Vlasnička struktura

  • Sandra Bojaj (100%)

TV Boin (publikimet në internet/internet publikacije)

Email i redaksisë/Mail redakcijetvboin@hotmail.com

Kontakti/Kontakt telefon: +382 (20) 875-738

Portali/Portal: https://tvboin.com

Data e ndryshimit të të dhënave/Datum promjene podataka: 07.12.2021