MIRATOHEN LIGJET PËR NËNAT, NDIHMAT SHTESË TË FËMIJËVE DHE RRITJA E PENSIONIT MINIMAL

Parlamenti i Malit të Zi miratoi Projektligjin për kompensimin e ish-përfituesve të tre ose më shumë fëmijëve. Zbatimi i tij do të nisë më 1 prill. Kuvendi përcaktoi urgjencën që ligji të hyjë në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare. Janë miratuar edhe ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Sociale, të cilat parashikojnë ndihma shtesë për të gjithë fëmijët deri në moshën 18 vjeç, me efekt nga 1 tetori 2022. Nga 1 shtatori do të rriten pensionet minimale me miratimin e ndryshimeve në Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor.

SHARE