ISH-PUNONJËSVE TË KAP-it DO T’U MUNDËSOHET TË DALIN NË PENSION

Ministri i Zhvillimit Ekonomik Jakov Millatoviq u ka prezantuar ish-punonjësve të Kombinatit të Aluminit në Podgoricë një zgjidhje të qëndrueshme ligjore sipas së cilës shteti i detyron punëtorët të lidhin kohëzgjatjen e shërbimit me zgjatjen para dhe pas falimentimit, gjë që u mundëson atyre të kualifikohen për daljen në pension. Sipas një komunikate të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Millatoviq, së bashku me bashkëpunëtorët e Ministrisë, kanë paraqitur konkluzionet që janë rezultat i punës së përkushtuar të ekipit ndërsektorial që ka punuar në gjetjen e zgjidhjes së problemit të kahershëm të realizimit të të drejtave pensionale në në përputhje me Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor. Siç sqarojnë ata, punëtorët do të mund ta ushtrojnë këtë të drejtë duke zbatuar rregullat në lidhje me pagesën e këtyre kontributeve nga Fondi i Punës për vitet e shërbimit që i mungojnë punonjësit për t’u kualifikuar për pension për periudhën në të cilën nuk është paguar kontributi dhe në bazë të marrëveshjes me të cilën do të përshkruhen kushtet që mungojnë për ushtrimin e së drejtës në pension.

SHARE