NGA DATA 25 MAJ REGJISTRIMI ELEKTRONIK I FËMIJËVE NË PARASHKOLLORE

Regjistrimi elektronik i fëmijëve në institucionet parashkollore publike për vitin shkollor 2022/23 do të bëhet përmes portalit www.upisi.edu.me nga data 25 maj deri më 15 qershor. Ministria e Arsimit bëri të ditur se bëhet fjalë për fëmijët që regjistrohen për herë të parë në këtë institucion apo fëmijët që janë gjatë vitit shkollor 2021/2022 u ç’rregjistruan nga kopshti. “Fëmijët që kanë ndjekur programet e edukimit parashkollor në vitin e kaluar do të konsiderohen të regjistruar nga 1 shtatori 2022”, sqaruan ata. “Procedura kërkon vetëm futjen e numrit të identitetit të fëmijës, i cili heq të dhëna të tjera të nevojshme nga baza e të dhënave, si çertifikatat e lindjes, certifikatat nga qendrat e punës sociale, etj. Nëse prindi ose kujdestari nuk ka mundësi të regjistrojë fëmijën në mënyrë elektronike, ka mundësi që të bëhet direkt në institucion”, thuhet në njoftimin e Ministrisë. Lidhja e marrëveshjes për të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella midis prindërve dhe institucionit do të bëhet më vonë, sipas planit të vetë institucioneve.

SHARE