QEVERIA E MALIT TË ZI,  SOLLI VENDIM MBI THEMELIMIN E FONDIT PËR MBROJTJEN E MJEDISIT JETËSOR

Qeveria e Malit të Zi, brenda përmbushjes së detyrimeve sipas Kapitullit 27 , që ka të bëjë me Mjedisin Jetësor dhe ndryshimet klimatike, solli vendim mbi themelimin e Fondit për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Siç kumtuan nga shërbimi i marrëdhënieve me publikun i Qeverisë së MZ, themelimi i Fondit është paraparë me Ligjin për mjedisin jetësor. Me vendim siç kumtuan nga Qeveria e MZ, janë definuar statusi i Fondit si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, organet e shoqërisë dhe kompetencat e tyre, kapitalet themelore, financimi dhe përdorimi i mjeteve.

SHARE