DUKAJ: CILËSIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE SI PARAKUSHT PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK DHE SOCIAL TË MALIT TË ZI

Shërbimi i përgjegjshëm, profesional, efikas, transparent dhe gjithëpërfshirës ndaj qytetarëve dhe ekonomisë janë baza e menaxhimit të cilësisë në administratën publike, u tha sot në konferencën “Cilësia e shërbimeve publike si parakusht për zhvillimin ekonomik dhe social të Malit të Zi”, organizuar nga Ministria e Administratës Publike në Podgoricë. “Administrata publike është një faktor i rëndësishëm në sistemin shoqëror, edhe në nivelin e jetës personale të çdo qytetari. Prandaj prioriteti ynë është përmirësimi i shërbimeve që administrata publike, në nivel vendor dhe shtetëror, u ofron qytetarëve. Për të arritur qëllimin është i nevojshëm një vlerësim objektiv i situatës aktuale në të gjitha fushat”, tha ministri i Administratës Publike, Marash Dukaj.Ministri Dukaj vuri në dukje se janë ndërmarrë aktivitete të duhura në fushën e legjislacionit, digjitalizimit, sigurisë kibernetike dhe fusha të tjera të rëndësishme për këtë proces. Është formuar një ekip i përbërë nga ekspertë të insistimeve përkatëse për realizimin e një analize funksionale gjithëpërfshirëse të sistemit të vetëqeverisjes lokale, e cila do të tregojë gjendjen e punëve në këtë fushë. Në pjesën e dytë të konferencës, pjesëmarrësit folën për projektin që Ministria e Administratës Publike po zbaton me mbështetjen e Shkollës Rajonale të Administratës Publike dhe partnerëve ndërkombëtarë. Gjithashtu, u mbajt një seminar promovues për Grupin e Punës për zhvillimin e një udhërrëfyesi për menaxhimin e cilësisë dhe institucionet potenciale pilot.

SHARE