ME NJË KLIKIM DERI TEK ORGANET DHE INSTITUCIONET

Ministria e Administratës Publike ka themeluar Regjistrin e Organeve dhe Institucioneve Shtetërore www.organi.gov.me në bashkëpunim me UNDP-në, me qëllim të arritjes së qëllimit strategjik – organizimit dhe punës së administratës publike në funksion të nevojave të qytetarëve, që bazohet në një administratë publike funksionale me mbikëqyrje efektive mbi punën e saj dhe me transparencë të plotë.

Regjistri i Organeve dhe Institucioneve Shtetërore u mundëson qytetarëve të shikojnë të gjitha organet dhe institucionet shtetërore sipas llojeve të tyre, juridiksioneve dhe fushave të punës, si dhe të bëjnë një kërkim standard me fjalë kyçe që përshkruajnë çdo organ.

Qytetarët do të marrin të gjitha informacionet e nevojshme për organet dhe institucionet shtetërore në mënyrë të thjeshtë, e cila do të mundësojë komunikim më të lehtë mes qytetarëve dhe organeve shtetërore.

Regjistri është botuar në gjuhën malazeze, ndërsa në periudhën e ardhshme do të jetë i dukshëm edhe në gjuhën angleze dhe është i përshtatur për personat me shikim të dëmtuar.

Ai gjithashtu përmban një hartë interaktive të Malit të Zi që ofron vendndodhjen për autoritetet dhe institucionet e gjeoreferencuara dhe është e disponueshme në të gjitha platformat.

SHARE