FREEDOM HOUSE: MALI I ZI KA PËRPARUAR NË QEVERISJEN DEMOKRATIKE

Mali i Zi ka bërë përparim në fushën e qeverisjes demokratike në nivel kombëtar, por ka mbetur prapa në pavarësinë e gjyqësorit dhe kornizën gjyqësore, sipas raportit të fundit të Freedom House për vendet në tranzicion. Sipas studimit të Freedom House – shumica e shtatë vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia) janë ende në kategorinë e regjimeve hibride apo qeverive në tranzicion, me përjashtim të Kroacisë, e cila shënohet si demokraci gjysmë e konsoliduar. Pjesa e raportit që përmend Ballkanin Perëndimor tregon se katër vende, Shqipëria, Kroacia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, kanë ngecur në përgjithësi – pavarësisht se Kroacia dhe Mali i Zi kanë avancuar ose rënë në disa fusha të kërkimit. Kur bëhet fjalë për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut – nuk ka pasur ndryshime në performancën e tyre.

SHARE