NORMA E REDUKTUAR E ORËVE PËR MËSUESIDHËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME

Në të ardhmen puna e mësimdhënësive në gjimnaz do të lehtësohen për shkak të numrit më të vogël të orëve, do të jetë më e lehtë për të arritur normën e duhur dhe njëkohësisht do të çlirohen nga frika e shpalljes së tepricës. Këto janë tri përparësitë kryesore të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për gjimnazin, i cili u miratua nga Qeveria në seancën e djeshme. Përkatësisht, me Propozimin e dorëzuar të Ligjit për gjimnaz propozohet ndryshimi i nenit 56 me të cilin përcaktohet numri i orëve mësimore, përkatësisht norma që mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional janë të obliguar ta arrijnë brenda javës së punës në gjimnaz, shkruajnë Dnevne. Dhe në atë mënyrë që në një gjuhë të huaj dhe matematika, si dhe në lëndët mësimi i të cilave kërkon përgatitjen dhe kryerjen e eksperimenteve, zhvillimin, rishikimin dhe vlerësimin e detyrave, programeve dhe projekteve për të gjithë nxënësit në një klasë, norma e orëve të jetë 18 në vend të 20.

SHARE