POTHUAJSE NJË E PESTA E NXËNËSVE JANË TË EKSPOZUAR NDAJ DHUNËS

Ekziston një bazë e favorshme për menaxhimin racional të dhunës në shkollat ​​në Mal të Zi duke identifikuar individë që shpesh manifestojnë sjellje të dhunshme, si dhe nxënës që shpesh janë viktima të dhunës, në moshë të re.

Kështu thuhet në dokumentin e Institutit të Arsimit të Malit të Zi, që ka të bëjë me menaxhimin e problemit të dhunës në shkolla.

Këta nxënës, theksohet se kanë nevojë për mbështetje individuale, psikologjike për t’u integruar në kolektivin e shkollës (si ngacmuesit ashtu edhe viktimat janë të izoluar socialisht nga nxënësit e tjerë për shkak të disa karakteristikave).

Linja e dytë e zgjidhjes së problemit të dhunës në shkollë përfshin forcimin e rolit edukativ të shkollës dhe ndërtimin e një klime shkollore në të cilën dhuna nuk jep rezultat dhe ku nxënësit janë të bindur se shkolla do t’i mbrojë nga të gjitha format e dhunës.

“Hulumtimi tregoi se situata tipike me dhunën në shkollë nuk është ajo në të cilën ka një viktimë që ngacmohet nga një numër i madh fëmijësh, por një ngacmues që ngacmon një numër të madh viktimash (në rastin tonë janë 2.7% nxënës që janë ngacmues; 4% e nxënësve që kanë qenë edhe viktima dhe ngacmues në të njëjtën kohë; 13% e nxënësve që kanë qenë vetëm viktima). Ngacmuesi është zakonisht një individ dhe nganjëherë një grup nxënësish”, thuhet në dokument.

Masat për parandalimin e dhunës së nxënësve në nivel shkolle i referohen zhvillimit të arsimit, d.m.th. roli parandalues ​​i shkollës, zhvillimi i klimës kundër dhunës, si dhe reagimi ndaj dhunës në shkollë.

SHARE