PLANTACIONET NË MËNYRË TË DETYRUESHME I PAGUAJNË TUZIT 500.000 EURO

Dje, Komuna e Tuzit miratoi një vendim për mbledhjen e detyruar të borxhit tatimor nga Plantacionet në vlerë prej 524 mijë euro, konfirmoi për “Vijesti” Kryetari i Komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, në përgjigje të pyetjes nëse ka skaduar afati për pagimin e borxhit të taksës së pasurive të patundshme dhe nëse është iniciuar një procedurë e mbledhjes së detyruar. Afati i fundit për pagimin e borxhit prej një totali prej 624 mijë eurosh skadoi më 30 nëntor dhe ndërmarrja me shumicë e pronës shtetërore pagoi 100 mijë EURO dhe filloi një apel kundër vendimit. Meqenëse ankesa nuk e vonon procedurën, Komuna e Tuzit dje nxori një vendim për mbledhjen e detyruar, i cili në përputhje me procedurën ligjore i dorëzohet debitorit me një afat të ri pagese, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se dhjetë ditë. “Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin brenda afatit të caktuar, ai do të zbatohet duke paraqitur këtë vendim në Bankën Qendrore për ekzekutim, dmth të bllokojë llogarinë dhe të transferojë para në llogarinë e Komunës së Tuzit”, tha Gjeloshaj. Siç shpjegoi ai, plantacionet paraqitën një deklaratë tatimore, sipas së cilës ata përcaktonin detyrimin e tyre në rreth 50 mijë euro dhe “detyrimi aktual prej 624 mijë eurosh ishte përcaktuar në procedurë”.

SHARE