SHTETI DUHET TË PUNOJË MË ME VENDOSMËRI PËR TË PËRMIRËSUAR POZITËN E FËMIJËVE ME AUTIZËM

Pozita e të rinjve me aftësi të kufizuara në Mal të Zi është shumë sfiduese dhe sigurisht që shteti duhet të punojë në vazhdimësi më me vendosmëri për ta përmirësuar atë pozicion me bashkëpunim të vazhdueshëm ndërinstitucional dhe ndërsektorial.

Në takim, siç thekson Qeveria, u theksua se fëmijët, të rinjtë dhe personat me autizëm në Mal të Zi përballen me sfida siç janë burimet e pamjaftueshme, praktikat dhe qasjet e pabarabarta dhe se duke përmirësuar kapacitetet njerëzore dhe hapësinore, si dhe duke futur pajisje moderne, shteti mund ta përmirësojë atë pozicion.

“Mungesa e kuadrit profesional mund të kalohet me bursa në kuadër të programeve profesionale për trajnimin e kuadrove të nevojshme në këtë fushë. Përmirësimi i punës multisektoriale të institucioneve kompetente, sektorëve dhe komuniteteve në fushën e shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara zhvillimore duhet të sjellë përfitime të drejtpërdrejta si për fëmijët ashtu edhe për familjet e tyre”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.

Siç u theksua në takim, të dhënat e disponueshme për Malin e Zi tregojnë se në nivel shtetëror janë rreth 4.000 fëmijë të spektrit të autizmit, ndërsa rreth 270 prej tyre përdorin shërbime tek Qendra për Autizëm, Aftësi të Kufizuara në Zhvillim dhe Psikiatrinë e Fëmijëve “Ognjen Rakoçeviq”.

Me domosdoshmërinë e bazave të të dhënave dhe regjistrave më adekuat, u theksua rëndësia e identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme.

SHARE