ÇMIMORJA PËR MARKETING POLITIK PËR ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2020

BOIN sh.p.k.

Gjiro llogaria : 540 – 1000031270711 – 54

NIT (PIB): 02323630             

Shifra e veprimtarisë: 92200

EMISIONET NË STUDIO  (koha e emetimit në terminin më të shikuar) – 6 €/min

Repriza e emisionit të njëjtë në terminin e ditës deri në orën 16.00 – 2 €/min

TRANSMETIMET DIREKTE TË TUBIMEVE – MITINGJEVE – 20  €/min

Repriza e emisionit të njëjtë në terminin e ditës deri në orën 16.00 – 2  €/min

INCIZIMI I TUBIMEVE – MITINGJEVE  ME EMETIM TË VONUAR – 10 €/min

Repriza e emisionit të njëjtë në terminin e ditës deri në orën 16.00 – 2 €/min

KOMUNATAT, KONFERENCAT PËR SHTYP E TË NGJASHME – 10 €/min Repriza e emisionit të njëjtë në terminin e ditës deri në orën 16.00 – 5 €/min

SLIDE – 3,30 €/min

EMETIMI I SPOTIT PROMOVUES – 2 €/sek

Në bllokun e marketingut politik, terminët: 17.55,  19.25,  20.05,  20.55,  21.55, 22.55

PARALAJMËRIMI I TUBIMIT NË FORMË TË VIDEO SPOTIT  – 2 €/sek PARALAJMËRIMI I TUBIMIT ME TEKST DHE ME SHËNIM TONIK – 1 €/sek PARALAJMËRIMI I TUBIMIT – PROMOVIMIT ME TEKST TË SHKRUAR – 0.50 €/sek

Në bllokun e marketingut politik, terminët: 17.55,  19.25,  20.05,  20.55,  21.55, 22:55

KROLL – 1 euro per emitim

PUNIMI I REKLAMËS, SPOTIT PROMOVUES

Deri 10 sek           200 eura

Deri 20 sek           400 eura

Deri 30 sek           500 eura

Në çmimet e cekura llogaritet TVSH (21%)

SHARE