FORMOHET KOMISIONI PËR INTEGRIMIN EVROPIAN

Qeveria e Malit të Zi ka marrë vendim për formimin e Komisionit për Integrim Evropian. Siç theksohet, detyrat e Komisionit janë të marrin pjesë në hartimin e Programit të aderimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian, shqyrtimin e çështjeve të hapura të rrjedhëshmerisë së drejtë të BE, si dhe monitorimin e përgatitjes dhe zbatimit të Planit të Përkthimit të Rrjedhshmërisë të BE-së dhe redaktimit profesional të përkthimit. Po ashtu, Komisioni do të merret me verifikimin e raportit mbi zbatimin e Programit të Anëtarësimit, do të monitorojë zbatimin dhe auditimin e tij dhe do të verifikojë çështje dhe materiale të tjera relevante për procesin e integrimit evropian me propozimin e Kryetarit.

SHARE