PAGUHEN 233 MILIONË EURO TATIME

EGjatë tre muajve të parë të këtij viti, Administrata Tatimore realizoi një mbledhje të përgjithshme bruto të tatimeve dhe kontributeve prej 233,422,935 eurosh, kumtuan nga Administrata Tatimore.

Siç thuhet në kumtesë, plani i pagesës për tremujorin e parë të këtij viti ishte tejkaluar me 15 milionë euro, ndërsa realizimi nga e njëjta periudhë në vitin 2017 për 27 milionë euro.

“Analiza e realizimit të koleksionit tregon se rritja e të ardhurave regjistrohet në të gjitha format e taksave, dhe veçanërisht janë të rëndësishme  arritjet e mbledhjes së tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimin mbi të ardhurat, tatimet mbi të ardhurat personale dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, si dhe tarifat e koncesionit”, thuhet në kumtesë.

Në strukturë  në agsë veçmas ndahen pagesa e tatimeve mbi vlerën e shtuar në shumën prej 53,581,101 euro, që është tetë milionë mbi planin dhe madje 10 milionë euro mbi arritjet e  realizimit nga viti i kaluar.

Rritja e mbledhjes së TVSH-së për shkak të rritjes së normës së këtij tatimi nga 1 janari i vitit 2018 ishte parashikuar tashmë nga plani i faturimit, prandaj  rezultati i arritur është në favor të përpjekjeve të Administratës Tatimore për të shtypur ekonominë gri dhe për të zgjeruar bazën tatimore duke rritur numrin e tatimpaguesve që veprojnë në flukse të rregullta, raportimin dhe shlyerjen e detyrimeve në bazë të tatimit mbi vlerën e shtuar “, thuhet në kumtesë nga Administrata Tatimore.

SHARE