ZENKA: NE NUK NDJEKIM NJË POLITIKË DISKRIMINIMI

Politika jonë ka për qëllim jo-diskriminimin dhe respektimin e të drejtave themelore të njeriut dhe të pakicave, tha Ministri për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave në Mal të Zi Mehmet Zenka. Ai kujtoi se ishin miratuar një numër ligjesh të rëndësishme që rridhnin nga detyrimet e Ministrisë. “Të tilla si Ligji kundër diskriminimit, Ligji për përdorimin e lirë të simboleve kombëtare, Ligji për të drejtat e pakicave, Ligji për lirinë e fesë ose besimit dhe statusi juridik i komuniteteve fetare si dhe Ligji për partneritetin jetësor të personave të të njëjtës gjini,” tha Zenka. Sipas tij, Ministria i kushton vëmendje të veçantë bashkëpunimit me sektorin joqeveritar. Ai kujtoi se në vitin 2018, Qeveria ndau 1 milion EUR për të financuar projekte në pesë zona sektoriale, dhe 1.5 milion EUR u shpërndanë vitin e kaluar. ” Për vitin 2020 ka edhe 1 milion EUR të planifikuara për të financuar projekte që mbulojnë pesë sektorët tanë,” shtoi Zenka.

SHARE