PËR SHKOLLAT, INTERES PARËSOR MËSIMDHËNËSIT E JO NXËNËSIT!

Mbrojtësi i të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në MZ, Shuqko Bakoviq, në Raportin e punës për vitin e kaluar, vlerësoi se Administratat e shkollave, më së shpeshti, interesin e mësuesve e vendosin përpara interesave të nxënësve.

Mbrojtësi i të drejtave të njeriut  për vitin e kaluar,  trajtoi një numër rastesh në të cilat u theksuan metodat jo-pedagogjike të mësimdhënies.

“Rezultatet e ekzaminimeve të kryera të procesit të provimeve kanë treguar se administratat shkollore, shpeshherë,  e vënë interesin e mësuesve përpara interesave të nxënësve, ndërsa roli i shërbimeve pedagogjike dhe psikologjike është modest, kurse në punën e tyre do të duhej të përfshihen edhe këto situata në mënyrë që të parandalohen dhe të zgjidhen problemet dhe kështu mos të vihet deri te thellimi i konflikteve dhe keqkuptimeve në marrëdhënien kur nxënësit janë palë më e dobët”, thuhet në raport.

Avokati i Popullit, thekson se në rast se problemi eskalon zakonisht përfshihen prindërit ose inspektimi arsimor, kështu që situata shpesh zgjidhet në fund duke i transferuar nxënësit në një departament tjetër ose në një shkollë tjetër, prandaj kjo sipas avokatit të popullit nuk duhet të bëhet praktike.

“Puna e përbashkët, me ndërmjetësimin e një eksperti dhe mbështetjen e administratës së shkollës, do të ndihmojë në ruajtjen e një atmosfere të këndshme dhe profesionale në klasë, për të krijuar kënaqësi të dyanshme si për nxënësit ashtu  edhe  për mësuesit”,vlerësoi  Avokati i Popullit, Shuqko Bakoviq.

 

 

SHARE