MË 14 QERSHOR FILLON PROVIMI PRANUES PËR SHKOLLËN ARTISTIKE PËR MUZIKË DHE BALET NË TUZ

Ora përgatitore për nxënësit që duan të hyjnë në provim pranues do të mbahet më, 13. qershor, duke filluar nga ora 12:00.

Të drejtë konkurrimi (për provim pranues) kanë nxënësit e gjeneratës:

• 2012 – për të hyrë në klasën e parë të shkollimit nëntëvjeçar;

• 2010 dhe 2011 – për të hyrë direkt në klasën e dytë të shkollimit nëntëvjeçar;  Instrumentet e ofruara: piano, fizarmonikë, kitarë, violinë, violonçel, flaut, klarinetë, saksofon, trumbetë, korno dhe trombon.

• 2008 dhe 2009 – për të hyrë në klasën e parë të shkollimit gjashtëvjeçar;
Instrumentet e ofruara: tambura.

• 2005 dhe 2006 – për të hyrë në klasën e parë të shkollimit trevjeçar; Instrumentet e ofruara: këndim solo (kanto) dhe violë.

Për të hyrë në provimin pranues nevojitet të plotësohet fletëparaqitja, e cila gjendet në zyrat e shkollës (te zëvendës drejtorët ose te profesori i muzikës Luigj Dedvukaj).

Kandidatët nuk do të kenë të drejtë t’i nënshtrohen provimit pranues nëse nuk paraqesin fletëparaqitjen e plotësuar me të dhëna të sakta.

Kandidatët nga viti (gjenerata) 2005 e deri 2011 detyrohen të shënojnë (zgjedhin) një instrument sipas dëshirës së tyre, që është paraparë në atë grup moshë.

Nëse nxënësi kalon provimin pranues dhe është në listë, por nën vijën e paraparë për të kaluar në instrumentin që ka zgjedhur, ai do të ketë mundësi të regjistrohet (pranohet) në një seksion (instrument) tjetër, aty ku do të ketë vende të lira, kumtohet nga Udhëheqësia e shkollës.

SHARE