ZENKA: MISIONI YNË ËSHTË TË ZBATOJMË POLITIKËN E BARAZISË GJINORE

Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave në MZ është një mekanizëm kryesor për zbatimin e politikës së barazisë gjinore në Mal të Zi, tha Ministri për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave Mehmet Zenka, duke iu drejtuar pjesëmarrësve të seancës së 11-të të Parlamentit të Grave. Roli i ministrisë përcaktohet me Ligjin për barazinë gjinore, i cili u miratua vetëm një vit pas pavarësisë së Malit të Zi, tha Zenka, duke shtuar se ai ishte përmirësuar në 2015. Ligji parashikon disa dispozita detyruese që synojnë uljen e diskriminimit ndaj grave dhe zbatimin e politikave të barazisë në të gjitha nivelet. Fokusi i politikës së qeverisë mbi barazinë gjinore është sfida e pjesëmarrjes më të madhe politike të grave, lufta kundër dhunës ndaj grave dhe fuqizimi ekonomik i grave. Seanca e 11-të e Parlamentit të Grave merret me temën e luftimit të dhunës ndaj grave. Progresi është bërë përparim i rëndësishëm në vitet e kaluara në parandalimin dhe shtypjen e dhunës ndaj grave dhe mundësinë e përdorimit të grave në gjyqësor në Mal të Zi. Zenka theksoi përparimin e bërë në axhendën legjislative dhe të vetëdijësimit publik mbi çështjen e dhunës ndaj grave dhe ndryshimet e reformave në lidhje me harmonizimin legjislativ me Konventën e Stambollit. Zenka kujtoi që këtë vit Raporti i Parë i Implementimit mbi Deklaratën e Pekinit dhe Platformën për Veprim u dorëzua në pesë vjet. Raporti u vlerësua si i një cilësie të mirë për të përmirësuar kornizën legjislative dhe institucionale, por që zbatimi i mëtutjeshëm i ligjit duhet të vazhdojë. Kjo është arsyeja pse, sipas tij, të gjithë duhet të punojmë më tej, më të fortë, më komplekse, në mënyrë që të arrijmë qëllimet e përcaktuara dhe të vendosim barazi të plotë gjinore. Zenka u bëri thirrje të gjithë aktorëve të përfshirë në arritjen e barazisë gjinore që të përfshihen dhe të bashkëpunojnë me sukses, të shkëmbejnë përvoja dhe praktika, në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal. Institucionet përkatëse të sistemit në nivel kombëtar dhe lokal janë nën një detyrim të zbatojnë politika dhe masa të ndjeshme ndaj gjinisë nga dokumentet strategjike që synojnë arritjen e ekuilibrit gjinor dhe barazisë midis burrave dhe grave. “Misioni ynë është të sigurojmë barazinë gjinore dhe të forcojmë aftësinë e të gjithë atyre që zbatojnë politikat gjinore për të integruar një perspektivë gjinore në nivel kombëtar dhe lokal,” përfundoi Zenka.

SHARE