MBËSHTETJE PËR SEKTORIN JOQEVERITAR NË PARANDALIMIN E ABUZIMIT ME DROGAT

Ministria e Shëndetësisë së MZ, sot nënshkroi kontratë me gjashtë organizata joqeveritare për mbështetjen e tyre financiare për zbatimin e projekteve brenda kuadrit të programit të parandalimit të drogës në mesin e popullatave kyçe.

Për OJQ-të CAZAS, JUVENTAS nga Podgorica, “Qendra për aftësi krijuese” nga Berane, “Euromost”, “Gjakomo Adriatic” dhe “Manifest”, nga Bijelo Pole,  janë ndarë mbi 37,000 euro.

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Shëndetit Publik Miro Knezheviq, i cili nënshkroi kontratat para Ministrisë së Shëndetësisë, theksoi se në Mal të Zi, si dhe në vendet e Evropës dhe botës, abuzimi dhe trafiku i paligjshëm i drogave dhe substancave psikotrope është një problem serioz që përbën një kërcënim për shëndetin, mirëqenien sociale dhe prosperitetin e popullatës së përgjithshme, sidomos të rinjve.

“Strategjia e Malit të Zi për parandalimin e abuzimit me drogat nga viti 2013 deri në vitin 2020, është dokument strategjik kyç i shtetit në zgjidhjen e këtij problemi global. Ai është në përputhje me politikat aktuale të Bashkimit Europian në këtë drejtim, si dhe me gjendjen aktuale kombëtare të drogës dhe njohuritë shkencore për këtë çështje. Objektivat e Strategjisë kanë për qëllim përmirësimin dhe sigurimin e objekteve të ndryshme me cilësi të lartë dhe programe të orientuara drejt trajtimit të varësisë dhe futjen e qasjeve të ndryshme në trajtimin e abuzimit me substancat, si dhe për të nxitur zhvillimin e programeve për të parandaluar mbi dozat, infeksionet dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe ofrimin e mbështetjes politike dhe financiare për realizimin e aktiviteteve të përcaktuara si prioritet në planet e veprimit në nivel lokal dhe kombëtar. Për të arritur qëllimet që na nevojiten, na nevojitet ndihmë dhe bashkëpunim me organizatat joqeveritare që merren me parandalimin e abuzimit me drogat. Përmes mbështetjes financiare për projektet e tyre, ne do të dëshironim për të kontribuar dhe për të punuar së bashku kryesisht në parandalimin, pastaj në luftën kundër abuzimit me drogën “, deklaroi Knezheviq.

SHARE