NDIHMA PËR ÇDO FËMIJË TË PORSALINDUR DUHET TË JETË 900 EURO

Deputetët e Demokratëve dhe Demos-it kanë dorëzuar sot në procedurë parlamentare propozimin për ndryshime në Ligjin për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve, i cili parasheh kompensim të njëhershëm prej 900 euro për çdo fëmijë të porsalindur dhe për përfituesin e së drejtës së sigurimit material 1.000 euro. Kryetari i Demokratëve – Demos – “Paqja është kombi ynë”, Boris Bogdanoviq, tha se transfertat sociale në bazë të pagesës së njëhershme për një fëmijë të porsalindur janë të përcaktuara me Ligjin për mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve. Ai përkujtoi se Ligji aktual për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve parasheh që njëri nga prindërit, prindi adoptues, kujdestari apo prindi kujdestar mund të ushtrojë të drejtën e ndihmës së njëhershme për një fëmijë të porsalindur derisa fëmija të mbush moshën një vjeç. Siç tha ai, “murtaja e bardhë” ka qenë e pranishme në 20 nga gjithsej 24 komuna, ndërsa normë pozitive të shtimit natyror është shënuar vetëm në Budva, Podgoricë, Tuz dhe Rozhajë.

SHARE