SHBA DO TË DËRGOJNË NJË KËSHILLTAR SPECIAL PËR HETIME NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Qeveria e SHBA do të emërojë Këshilltarin e Përhershëm Ligjor për të punuar për të rritur kapacitetin për hetime, ndjekje penale dhe gjykime në rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar në të gjithë Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë Malin e Zi, Shqipërinë, BeH, Kroacinë, Maqedoninë Veriore, Serbinë dhe Kosovën. Këshilltari do të operojë nga Zagrebi dhe ndihma do të fokusohet kryesisht në mashtrimin e prokurimeve publike, korrupsionin, pastrimin e parave, krimin e organizuar, dhunën me bazë gjinore dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Këshilltari i Përhershëm Ligjor do të punojë për një periudhë 14 mujore, duke filluar nga prilli 2022 ose afërsisht në atë datë, me mundësi vazhdimi, në varësi të disponueshmërisë së fondeve. Siç theksohet, Këshilltari i Përhershëm Ligjor do të caktohet në Ambasadën Amerikane në Zagreb dhe do të punojë në partneritet të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë së Kroacisë.

SHARE