QEVERIA: NUK KA MË BIZNESMENË TË PRIVILEGJUAR

Kryeministri i Malit të Zi, Zdravko Krivokapiq, njoftoi në seancën e Qeverisë se nuk ka më biznesmenë të privilegjuar në Malin e Zi, dhe se shteti duhet të bëhet një sistem i organizuar dhe i fortë që, në përputhje me të gjitha ligjet, të kryejë kontroll të gjerë të të gjitha flukseve të parave. Siç u njoftua, në seancë, Qeveria shqyrtoi Informacionin mbi nevojën për mbikëqyrje të intensifikuar të operacioneve të kompanive nga organet kompetente të inspektimit dhe miratoi disa konkluzione:

  1. Administrata e të Ardhurave dhe Doganave dhe Administrata e Çështjeve të Inspektimit nga data 15.07.2021. merr të gjitha masat e nevojshme dhe të fillojë me zbatimin e kontrolleve të hollësishme dhe mbikëqyrjen e intensifikuar të operacioneve të tatimpaguesve, veçanërisht nga aspekti i zbatimit të Ligjit për fiskalizimin në tregtinë e produkteve dhe shërbimeve, si dhe kontrolleve të hollësishme, kryesisht të atyre ndërmarrjeve, të cilat në vitet e mëparshme ishin të privilegjuara nga biznesi i tyre, duke krijuar një pozicion monopoli në tregun malazez;
  2. Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale merr përsipër që në bashkëpunim me Ministrinë e Administratës Publike, Shoqërisë Dixhitale dhe Mediave, të informojnë Qeverinë e Malit të Zi me raporte javore mbi aktivitetet e ndërmarra të Administratës së të Ardhurave dhe Doganave dhe Administratës së Inspektimit;
  3. Drejtoria për Çështjet e Inspektimit dhe Drejtoria e të Ardhurave dhe Doganave, si dhe organet e tjera të administratës shtetërore që kryejnë veprimtari mbikëqyrjeje inspektimi në zona të caktuara, udhëzohen të krijojnë parakushte shtesë financiare dhe të personelit për forcimin e kapacitetit të organeve të inspektimit në mënyrë që të përmbushë detyrimet e kontrollit shtesë, domethënë mbikëqyrje gjithëpërfshirëse mbi operacionet e pjesës së sektorit ekonomik që dyshohet se nuk ka përmbushur detyrimet e tij ligjore.
    Në seancë, u konstatua se sezoni turistik filloi me shumë sukses, gjë që flet në favor të rimëkëmbjes së turizmit të Malit të Zi si një bartës kryesor i veprimtarisë ekonomike në vend. Qeveria njoftoi se përparësia është mjedisi i konkurrencës së tregut të ndershëm dhe krijimi i mundësive të barabarta për të gjithë biznesmenët dhe sipërmarrësit.
SHARE