QEVERIA MBËSHTET FORMIMIN E KËSHILLIT TË KONTROLLIT TË REGJISTRIT ZGJEDHOR

Qeveria mbështeti formimin e Këshillit për Kontrollin e Regjistrit Zgjedhor, thuhet në informacionin që u miratua sot. Formimi i këtij organi u propozua duke udhëhequr “një nga qëllimet kryesore të vendosura nga kjo qeveri, e cila përfundimisht çon në sigurimin absolut të kushteve për qytetarët për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në zgjedhjet demokratike në një atmosferë të drejtë dhe demokratike”.

“Duke pasur parasysh se Bashkimi Evropian përsëriti rezultatet e OSBE dhe ODIHR se qeveria e mëparshme kishte një avantazh në keqpërdorimin e burimeve shtetërore, që mbulimi mediatik i listave zgjedhore ishte i pabalancuar, dhe se shumica e rekomandimeve të OSBE dhe ODIHR për përmirësim kushtet e zgjedhjeve nuk u zbatuan, Ministria e Punëve të Brendshme propozon formimin e një organi në nivelin e Qeverisë, i cili do të ishte i një karakteri ndër-ministror me qëllim të realizimit të këtyre qëllimeve,” thuhet në dokument.

U propozua gjithashtu sepse Ministria e Brendshme e konsideron një domosdoshmëri reformën thelbësore të legjislacionit zgjedhor dhe krijimin e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve të para të ndershme dhe të lira, dhe se si Qeveri ata njoftuan zbatimin e të gjitha masave dhe veprimeve brenda kompetencës së tyre për të krijuar parakushte. “Detyra e këtij organi këshillimor do të ishte kryesisht të sillte listën e votuesve si një nga segmentet kryesore të procesit zgjedhor, i cili është njohur si një pengesë përmes rekomandimeve të OSBE dhe ODIHR,” njoftuan ata.

Kjo, siç u tha, nënkupton gjithçka “nga aspekti normativ në kuptimin e nevojës për të përmirësuar Ligjin për Regjistrin Zgjedhor kryesisht, por edhe disa nga rekomandimet kryesore siç janë çështja e qëndrimit dhe aftësia ligjore për të votuar, të cilat duhet të rishikohen në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe praktikë të mirë duke mundësuar pjesëmarrje më të madhe në zgjedhje, duke marrë parasysh nëse përdorimi aktual i pajisjeve elektronike për identifikimin e votuesve është optimal duke pasur parasysh që organizatat e shoqërisë civile nga zgjedhjet në zgjedhje deklarojnë se në listën e votuesve përfshihen të vdekurit dhe personat që jetojnë jashtë, deri në të depërtimit të hyrjes në listën e votuesve nga subjekte të ndryshme.”

“Kur bëhet fjalë për përbërjen e këtij organi, propozimi është që përveç Ministrisë së Brendshme, të gjithë organet e administratës shtetërore, vetëqeverisja lokale, agjencitë, por edhe ekspertët ndërkombëtarë dhe vendas si dhe sektori civil që merren me këtë temë të përfshihen në këtë proces,” theksuan nga MPB.

Qeveria urdhëroi Ministrinë e Brendshme, që brenda 14 ditëve në bashkëpunim me Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë, të hartojë dhe t’i paraqesë Qeverisë një Projekt Vendim për krijimin e Këshillit për Kontrollin e Regjistrit Zgjedhor.

Këshilli i Kontrollit të Regjistrit Zgjedhor përbëhet nga një kryetar dhe 12 anëtarë.

Kryetari i Këshillit është Kryeministri / Zëvendëskryeministri.

Anëtarët e Këshillit janë:

1) Ministri i Brendshëm / Sekretari Shtetëror i Ministrisë së Brendshme;

2) Ministri i Financave dhe Mirëqenies Sociale / Sekretari Shtetëror i Ministrisë së Financave dhe Mirëqenies Sociale;

3) Ministri i Administratës Publike, Shoqërisë Dixhitale dhe Medias / Sekretari Shtetëror i Ministrisë së Administratës Publike, Shoqërisë Dixhitale dhe Medias;

4) Këshilltari i Kryeministrit për Teknologjinë e Informacionit;

5) Kryetari i Këshillit të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Hyrjen e Lirë në Informacion;

6) Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve;

7) Të paktën dy përfaqësues të Parlamentit të Malit të Zi (një përfaqësues i shumicës parlamentare dhe një përfaqësues i pakicës parlamentare);

8) Një përfaqësues i Bashkimit të Komunave;

9) Të paktën dy përfaqësues të sektorit civil dhe

10) Një përfaqësues i medias. Këshilli ka një sekretar.

SHARE