KADASTRI PRANON ELABORATET PËR LEGALIZIM EDHE PAS 15 KORRIKUT

Siç është shpjeguar nga Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, në këtë rast, procedura anulohet deri në paraqitjen e dokumentacionit të plotë, gjegjësisht. në periudhë deri në 90 ditë.

“Duke pasur parasysh faktin se ka pasur një ngërç në kadastër për shkak të numrit të madh të kërkesave për verifikim të studimit dhe kërkesave për regjistrimin e objekteve, për shkak se qytetarët ishin duke pritur për momentin e fundit të raportimit, ndërtuesit e paligjshëm që bëjnë përpunimin e situatës së nxjerrë lejohen të dorëzojnë kërkesën për legalizim në ligjin me afat të parashikuar, dhe më pas të dorëzojë dokumentacionin e munguar “, thuhet në kumtesë.

Ata rikujtojnë se legalizimi nënkupton dorëzimin e një kërkese të plotësuar për legalizim, një studim të hollësishëm të gjendjes së kryer të ndërtesës pa leje, e cila verifikon kadastrën dhe evidencën e regjistrimit të ekzistencës së një objekti në regjistrin kadastral, gjegjësisht listën e pasurive të paluajtshme.

Gjithashtu, në dispozitat e Ligjit mbi procedurën administrative është përshkruar trajtimi i personave të autorizuar në rast të paraqitjes së një deklarate jo të plotë, ndërsa procedura e legalizimit është procedurë administrative.

SHARE