NESER DO TË MBAHET SEANCA E VIII E KUVENDIT TË KOMUNËS SË TUZIT

Nesër mbahet seance e VIII e veçantë e Kuvendit të Komunës së Tuzit, komunë në kuadër të Kryeqytetit, në të cilën është propozuar të trajtohet dhe shqyrtohet vetëm një pike e rendit të ditës,  e cila ka të bëjë me zgjedhje dhe emërime.

Këtë seancë e ka thirr Kryetari i Kuvendit të Komunës së Tuzit, Fadil Kajoshaj, në bazë të nenit 40 paragrafi 1 i Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale ( “Fleta zyrtare e MZ) nr.2/18) dhe nenit 60 paragrafi 1 të Statutit të komunës në kuadër të Kryeqytetit-Tuz.

SHARE